Wednesday, March 28, 2012

The benefits of community gardening (visayan)


Mga benipisyo nga makuha natong tanan sa gardening:

1. Makatanom ug makakaon ug mga presko ug organic nga gulay ug prutas
2. Makabaton ug kalipay ug maayong panglawas gumikan sa pag amuma sa yuta ug pagtanom kauban ang atong mga amigo o paryente
3. Makat-on sa mga klase klaseng importanteng butang may kalabutan sa atong gi-eskwelahan sama sa science, math, environmental study, nutrition ug health
4. Makat-on sa mga importanteng butang sama sa pagtanom ug pag amuma sa yuta ug makahibalo mu-alaga sa klase klaseng gulay, herbal ug mga prutas
5. Makat-on sa importansya sa pagtanom ug sariling pagkaon ug tambal 


6. Masayod sa importansya sa paghinatagay ug pagtinabangay isip usa ka tinuod nga komunidad
7. Masayod nga ang pagtanom ug sariling organic nga pagkaon mas angay nga buhaton kaysa mupalit ug mga pagkaon nga gigamitan ug makadaot nga mga pestisidyo, medisina ug kemikal
8. Makat-on nga ang pagkaon ug mga organic nga gulay mas maayo ug importante sa panglawas kay kini nagaprotekta sa ato batok sa mga sakit sama sa cancer
9. Masayran ang atong tinuod nga relasyon ngadto sa mga hayop, insekto, tubig, hangin, tanom ug ilabi na sa tanan, yuta ug kalibutan pamaagi sa pakig atubang ug pagtrabaho nato kauban nila


No comments:

Post a Comment